JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Je absolventkou Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, kde v roku 2010 absolvovala magisterský študijný program, v roku 2013 rigorózne konanie a v roku 2016 doktorandský študijný program. V roku 2015 absolvovala postgraduálne študijný program na Právnickej fakulte Univerzity v Regensburgu. Vzdelanie si doplnila tiež stážami na Univerzitách vo Viedni, Salzburgu, Innsbrucku a Max Planck Institute for Comparative and International Private Law v Hamburgu. Už v čase štúdií na fakulte pôsobila ako asistentka advokátky a stala sa koncipientkou. Následne začala vyučovať občianske právo a civilný proces na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Pravidelne prednáša tiež na rakúskych univerzitách, publikuje a zúčastňuje sa tuzemských a zahraničných konferencií v odbore občianskeho práva a civilného procesu. Odborne sa zameriava najmä na oblasť civilného procesu a vecných práv. Dlhodobo pôsobí na čiastočný úväzok aj ako asistentka sudcu Najvyššieho súdu. Pravidelne publikuje – je spoluautorkou Veľkého komentáru k novému Občianskemu zákonníku, publikácie Moderný civilný proces, Úvod do súkromného práva a ďalších.

 

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M