JUDr. Jaroslav Králíček, Ph.D.

V roku 2010 s vyznamenaním absolvoval magisterský študijný program na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity. Tu tiež neskôr v roku 2015 pod vedením vtedajšej dekanky Právnickej fakulty Masarykovej univerzity úspešne absolvoval rigorózne konanie a štvorročný doktorandský študijný program. V rámci svojho vzdelávania čerpal vzácne skúsenosti aj prostredníctvom zahraničných študijných pobytov, napríklad na Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht v Hamburgu v Spolkovej republike Nemecko, na International Court of Justice v Haagu v Holandskom kráľovstve, či napríklad v rámci predchádzajúceho ročného štúdia na Granada High School v Kalifornii v USA. Od roku 2015 je advokátom s vlastnou advokátskou praxou so sídlom v Brne a s pobočkou v Semiloch, pričom sa špecializuje aj na medzinárodné právo, ktorému sa v Českej republike venuje iba úzka skupina advokátov. Od roku 2010 sa na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity podieľa na výučbe právnych predmetov, v súčasnej dobe najmä na cudzojazyčnej výučbe zahraničných študentov ako expert z praxe. Od roku 2010 sa venuje tiež odbornej publikačnej činnosti. Cenné skúsenosti z oblasti riadenia získal nielen v rámci roku 2012 na Masarykovej univerzite absolvovaním vzdelania PERFEKT zameraného na organizáciu, riadenie a manažment projektov, ale najmä ako konateľ špecializovanej stavebnej spoločnosti a taktiež aj prostredníctvom organizácie a aktívnej účasti na v súčasnosti pripravovaných podnikateľských zámeroch s cezhraničnými presahmi.

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M